Thiết kế và thực hiện môt hệ thống máy tính nhúng SoC trên Zedboard

Design and Implementation of an embedded computing SoC on ZedBoard 

ZynQ embedded SoC
 

Trả lời