Read more about the article Kiến trúc RTL phần cứng có thể tái cấu hình cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện (Phần 1)
MUltimedia-Specified Reconfigurable Architecture

Kiến trúc RTL phần cứng có thể tái cấu hình cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện (Phần 1)

Cấu trúc mảng MUSRA phiên bản 1 (MUSRA-I) Bài viết này nằm trong loạt bài giới thiệu về thiết kế cấu trúc phần cứng có thể tái cấu hình cho…

Continue ReadingKiến trúc RTL phần cứng có thể tái cấu hình cho các ứng dụng xử lý đa phương tiện (Phần 1)