You are currently viewing {KLTN} Thiết hệ thống thủy canh dựa trên vi điều khiển ARM Cortex-M và hệ điều hành thời gian thực RTOS

{KLTN} Thiết hệ thống thủy canh dựa trên vi điều khiển ARM Cortex-M và hệ điều hành thời gian thực RTOS

Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của nước ta đang diễn ra mạnh mẽ. Kéo theo đó là sự xuất hiện của hàng loạt dự án xây dựng làm cho quỹ đất nông nghiệp ngày càng giảm sút. Dân số cũng ngày gia tăng kéo theo nhu cầu vô cùng lớn về lương thực thực phẩm. Chính vì vậy thủy canh cây trồng được coi là một phương pháp trồng cây tiên tiến hiện nay được quan tâm, đầu tư và xây dựng để giảm thiểu sự phụ thuộc không cần sử dụng đất. Tuy hệ thống thủy canh đã xuất hiện từ khá lâu nhưng vẫn còn sơ sài vẫn phụ thuộc nhiều vào yếu tố con người. Do vậy việc xây dựng một hệ thống thủy canh thông minh hơn tiên tiến hơn là điều vô cùng cần thiết để có thể tối ưu hóa quá trình sản xuất và tiết kiệm chi phí, sức lao động cho con người.

Từ đó tôi hình thành ý tưởng xây dựng một hệ thống thủy canh thông minh sử dụng dụng vi điều khiển ARM Cortex-M chạy trên hệ điều hành thời gian thực RTOS. Vi điều khiển được lập trình để điều khiển toàn bộ hệ thống bao gồm đầu vào là các cảm biến và các đáp ứng đầu ra như quạt, máy bơm, bóng đèn. Tất cả sẽ được chia luồng xử lý với từng tác vụ khác nhau và mức độ ưu tiên được định sẵn. Đầu vào của hệ thống chính là thông số đọc về từ cảm biến sẽ làm đáp ứng cho đầu ra hệ thống. Từ các thống số đầu vào đọc được hệ thống sẽ tự động xử lý phần quyền ưu tiên và khởi động hệ thống đầu ra đến khi đáp ứng được ngưỡng của hệ thống. Quá trình xử lý diễn ra hoàn toàn tự động không cần đến sự can thiệp của con người. Hệ thống sẽ được thực nghiệm để đánh giá hoạt động tối ưu thêm để có thể phù hợp cho nhiều điều kiện và nhiều loại cây trồng. Hệ thống hoàn thành có thể đưa vào sử dụng thực tế góp phần phát triển cho ngành nông nghiệp, thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế ở nước ta.

Nguyễn Kiêm Hùng

Hung K. Nguyen studied “Electronic Engineering” in both his bachelor’s and master’s degrees at the Vietnam National University, Hanoi, Vietnam. He received the bachelor’s degree in 2003. After receiving his bachelor’s degree, He worked as an internship in the Research Center of Electronics and Telecommunications. In 2006, He received the master’s degree in electronic engineering from VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET). Before pursuing his Ph.D’s degree, He worked as a researcher at the Laboratory for Smart Integrated Systems in VNU University of Engineering and Technology for two years. In 2008, He went to Southeast University, Nanjing, China to get his Ph.D degree. He received the Ph.D. degree in Microelectronics and Solid State Electronics from Southeast University in 2013. After got his Ph.D’s degree, He returned to VNU University of Engineering and Technology to continue his research in VLSI design. He works currently as an assistant professor and senior researcher at VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems. His research interests mainly include multimedia processing, reconfigurable computing, and SoC designs.

Trả lời