You are currently viewing Tạo ứng dụng Android giao tiếp với cơ sở dữ liệu Firebase

Tạo ứng dụng Android giao tiếp với cơ sở dữ liệu Firebase

Trong bài viết  Điều khiển LED qua IoT bằng Google Firebase và ESP8266  chúng ta đã tạo ra một hệ thống IoT đơn giản để điều khiển LED từ xa bằng mô-đun ESP8266 và Google Firebase. Trong bài viết này chúng ta sẽ tạo ra một ứng dụng đơn giản thực hiện giao tiếp với Realtime Database của Google Firebase bằng Android Studio. Qua đó cho phép chúng ta có thể dễ dàng điều khiển LED qua giao diện GUI của ứng dụng mà không cần phải truy cập vào Firebase.

Hướng dẫn phát triển sản phẩm IoT từ phòng Lab đến thương mại

Điều khiển LED qua IoT bằng Google Firebase và ESP8266

1. Danh sách linh kiện

STT Tên linh kiện Miêu tả Số lượng Nơi mua
1 NodeMCU Bo mạch ESP8266-12E 1 https://shorten.asia/ne7Eusks

 

2. Các bước thực hiện

Các bước tiến hành cụ thể như sau:

 1. Khởi chạy Android Studio và chọn New Project để tạo một dự án mới.Tạo ứng dụng Andoid giao tiếp với Firebase cho hệ thống IoT điều khiển LED bằng ESP8266
 2. Tiếp theo chọn giao diện khởi tạo là Empty Activity và bấm Next.
 3. Đặt tên cho ứng dụng và chọn thư mục để lưu dự án, thiết lập LanguageJava, Minimum SDKAPI 20 như hình dưới. Cuối cùng bấm Finish.

4. Mở MainActivity.java, chuyển đến dòng package (dòng 1) và copy lấy package name của dự án.

5. Chuyển sang Firebase Console để thực hiện liên kết Realtime Database với ứng dụng di động vừa tạo.Tại cửa sổ Project Overview bấm vào “+ Add app” và chọn Android.

6. Dán Package Name của ứng dụng mà chúng ta vừa copy từ Android Studio vào ô “Android package name”, đặt cho nó một nick name, sau đó bấm Register app.

7. Firebase tạo ra một tệp có phần mở rộng .json và yêu cầu chúng ta sao chép và dán tệp này vào dự án ứng dụng trên Android Studio.

Download tệp .json và làm theo hướng dẫn để sao chép tệp này vào thư mục Project -> app của dự án ứng dụng trên Android Studio. Sau khi làm xong bước này bạn sẽ thấy một cửa sổ giống như hình dưới.

 1. Tiếp theo, Firebase Console sẽ hiện thỉ các hướng dẫn để thêm Firebase SDK vào ứng dụng Android. Làm theo các hướng dẫn này, sau đó bấm Next.

Tạo ứng dụng Andoid giao tiếp với Firebase cho hệ thống IoT điều khiển LED bằng ESP8266

Lưu ý: các file gradle nằm ở mục Android như hình dưới.

 1. Cuối cùng chọn “Continue to console để quay về giao diện chính.

Tạo ứng dụng Andoid giao tiếp với Firebase cho hệ thống IoT điều khiển LED bằng ESP8266

10. Chọn Realtime Database sau đó chọn Rules. Đổi các các quy tắc ReadWrite thành true như hình dưới. Điều này sẽ cho phép app của chúng ta có thể đọc/viết cơ sở dữ liệu.

Tạo ứng dụng Andoid giao tiếp với Firebase cho hệ thống IoT điều khiển LED bằng ESP8266 Tạo ứng dụng Andoid giao tiếp với Firebase cho hệ thống IoT điều khiển LED bằng ESP8266

11. Quay lại Android Studio để thiết kế giao diện điều khiển cho App. Ta sẽ bắt đầu thiết kế giao diện cho app trong xml bằng cách kéo thả các thành phần từ Palette sang cửa sổ Design. Giao diện sau khi hoàn thành sẽ trông như hình dưới, bao gồm:

 • 1 Button (id=”@+id/Pushbutton”, text = Push): để điều khiển đẩy dữ liệu lên Firebase
 • 1 Button (id=”@+id/Getbutton”, text = Get): để điều khiển lấy dữ liệu từ Firebase về
 • 1 editText (id=”@+id/LEDstatuseditText”): Để hiển thị trạng thái LED đồng thời cho phép nhập vào trạng thái gửi đi
 • 1 textView (id=”@+id/textView”): Để hiển thị chức năng của ứng dụng

Tạo ứng dụng Andoid giao tiếp với Firebase cho hệ thống IoT điều khiển LED bằng ESP8266

 1. Chuyển sang tệp java. Trong MainActivity.java, đầu tiên ta khai báo các biến đại diện cho các đối tượng View trên GUI mà chúng ta muốn truy cập đến. Tiếp đến, chúng ta cần khai báo 2 biến databaseref (để truy xuất đến đường dẫn vào cơ sở dữ liệu). Khi ta thêm các biến của Firebase thì Android Studio sẽ tự thêm vào các library cho chúng ta.

Tạo ứng dụng Andoid giao tiếp với Firebase cho hệ thống IoT điều khiển LED bằng ESP8266

13. Trong hàm Oncreate(), viết mã ánh xạ các biến tới các đối tượng View trên giao diện GUI.

Tạo ứng dụng Andoid giao tiếp với Firebase cho hệ thống IoT điều khiển LED bằng ESP8266

14. Tiếp tục viết lệnh liên kết biến ref đến trường dữ liệu trên firebase ta mong muốn truy cập. Tham số truyền cho phương thức getReference() là đường dẫn tới trường dữ liệu trên firebase, trong trường hợp này là “ESP8266 NodeMCU Board/Outputs/Digital” (theo cấu trúc dữ liệu chúng ta đã tạo trong bài viết Điều khiển LED qua IoT bằng Google Firebase và ESP8266)

Tạo ứng dụng Andoid giao tiếp với Firebase cho hệ thống IoT điều khiển LED bằng ESP8266

15. Viết mã để đẩy dữ liệu từ App lên Firebase khi có sự kiện bấm (click) vào nút Push. Chúng ta sẽ gửi dữ liệu lên trường LED bằng cách:

 • Sử dụng phương thức getText() để lấy dữ liệu từ ô EditText và gán cho biến ledstatus
 • Gửi dữ liệu đó lên firebase database bằng phương thức setValue(ledstatus)

Tạo ứng dụng Andoid giao tiếp với Firebase cho hệ thống IoT điều khiển LED bằng ESP8266

 1. Lấy dữ liệu từ Firebase về App tại sự kiện bấm (click) vào nút Get. Các bước cần thực hiện gồm:
 • Kết nối tới trường LED trên Databse, lắng nghe sự thay đổi trên đó
 • Nếu có sư thay đổi thì lấy dữ liệu đó về và hiển thị lên EditView

Tạo ứng dụng Andoid giao tiếp với Firebase cho hệ thống IoT điều khiển LED bằng ESP8266

 1. Tệp java hoàn thiện sẽ như sau:
package dayhocstem.com.remote_led_controller;

import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

import com.google.firebase.database.DataSnapshot;
import com.google.firebase.database.DatabaseError;
import com.google.firebase.database.DatabaseReference;
import com.google.firebase.database.FirebaseDatabase;
import com.google.firebase.database.ValueEventListener;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
Button pushbtn, getbtn;
EditText valueedt;
FirebaseDatabase database;
private DatabaseReference ref;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    // Ánh xạ các nút nhấn và edittext
        pushbtn = (Button) findViewById(R.id.Pushbutton);
        getbtn = (Button) findViewById(R.id.Getbutton);
        valueedt = (EditText) findViewById(R.id.LEDstatuseditText);

    // trỏ tới cơ sở dữ liệu
    database = FirebaseDatabase.getInstance();
    ref= database.getReference("ESP8266 NodeMCU Board/Outputs/Digital"); //"ESP8266 NodeMCU Board/Outputs/Digital"

    // xử lý khi nhấn Push button
        pushbtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {
                // lấy dữ liệu từ edittext
                String ledstatus = valueedt.getText().toString();
                // đẩy lên trường LED trên firebase
                Toast.makeText(MainActivity.this, ledstatus, Toast.LENGTH_SHORT).show();
                ref.child("LED").setValue(ledstatus);

            }
        });

    // xử lý khi nhấn nút Get
    getbtn.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
            ref.child("LED").addValueEventListener(new ValueEventListener() {
                @Override
                public void onDataChange(@NonNull DataSnapshot snapshot) {
                    // hiển thị data mới ra edittext
                    Toast.makeText(MainActivity.this, "GET" + snapshot.getValue().toString(), Toast.LENGTH_SHORT).show();
                    valueedt.setText(snapshot.getValue().toString());
                }

                @Override
                public void onCancelled(@NonNull DatabaseError error) {

                }
            });
        }
    });

    }
}

 

 1. Chạy thử nghiệm. Bấm Run app trong Android Studio để chạy ứng dụng. Thao tác trên app và quan sát trạng thái trường LED trên firebase.

Tạo ứng dụng Andoid giao tiếp với Firebase cho hệ thống IoT điều khiển LED bằng ESP8266

Video hướng dẫn:

Nguyễn Kiêm Hùng

Hung K. Nguyen studied “Electronic Engineering” in both his bachelor’s and master’s degrees at the Vietnam National University, Hanoi, Vietnam. He received the bachelor’s degree in 2003. After receiving his bachelor’s degree, He worked as an internship in the Research Center of Electronics and Telecommunications. In 2006, He received the master’s degree in electronic engineering from VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET). Before pursuing his Ph.D’s degree, He worked as a researcher at the Laboratory for Smart Integrated Systems in VNU University of Engineering and Technology for two years. In 2008, He went to Southeast University, Nanjing, China to get his Ph.D degree. He received the Ph.D. degree in Microelectronics and Solid State Electronics from Southeast University in 2013. After got his Ph.D’s degree, He returned to VNU University of Engineering and Technology to continue his research in VLSI design. He works currently as an assistant professor and senior researcher at VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems. His research interests mainly include multimedia processing, reconfigurable computing, and SoC designs.

This Post Has One Comment

 1. Greetings! Very helpful advice within this article! It is the little changes that produce the greatest changes. Thanks for sharing!

Trả lời