You are currently viewing Hướng dẫn cài đặt phần mềm Keil uVision MDK-ARM và các packages cho bo mạch FRDM-KL46Z

Hướng dẫn cài đặt phần mềm Keil uVision MDK-ARM và các packages cho bo mạch FRDM-KL46Z

Tải phần mềm Keil MDL-ARM từ địa chỉ: https://www2.keil.com/mdk5 và cài đặt theo hướng dẫn.

Sau khi cài đặt xong MDK Core, trình cài đặt gói “Pack Installer” sẽ tự động khởi động cho phép bạn thêm các “Gói phần mềm” bổ sung. Để có quyền truy cập vào các thiết bị và dự án mẫu, bạn phải cài đặt “Gói phần mềm” liên quan đến thiết bị mà bạn dự định sử dụng. Bạn cũng có thể cài đặt gói phần mềm sau này từ μVision bằng các dụng thanh thực đơn Project – Manage – Pack Installer như chỉ ra trong Hình B – 1.

Keil MDK-ARM uVision

Hình B – 1. Mở trình cài đặt gói phần mềm.

Ít nhất bạn cần cài đặt “Gói phần mềm” hỗ trợ thiết bị vi điều khiển mà bạn dự định sử dụng, trong trường hợp quyển sách là vi điều khiển MKL46Z như Hình B – 2.

Keil MDK-ARM uVision

Hình B – 2. Cài đặt gói phần mềm cho vi điều khiển MKL46Z256VLL4.

Video này hướng dẫn cài đặt phần mềm Keil uVision MDK-ARM và các packages cho việc lập trình vi điều khiển MKL46Z4 trên bo mạch FRDM-KL46Z.

 

Bạn cũng có thể tìm video về cách viết chương trình, biên dịch, gỡ lỗi, và nạp chương trình lên vi điều khiển MKL46Z4 của bo mạch FRDM-KL46Z ở đây: https://youtu.be/bYkLepRqCT0

Nguyễn Kiêm Hùng

Hung K. Nguyen studied “Electronic Engineering” in both his bachelor’s and master’s degrees at the Vietnam National University, Hanoi, Vietnam. He received the bachelor’s degree in 2003. After receiving his bachelor’s degree, He worked as an internship in the Research Center of Electronics and Telecommunications. In 2006, He received the master’s degree in electronic engineering from VNU University of Engineering and Technology (VNU-UET). Before pursuing his Ph.D’s degree, He worked as a researcher at the Laboratory for Smart Integrated Systems in VNU University of Engineering and Technology for two years. In 2008, He went to Southeast University, Nanjing, China to get his Ph.D degree. He received the Ph.D. degree in Microelectronics and Solid State Electronics from Southeast University in 2013. After got his Ph.D’s degree, He returned to VNU University of Engineering and Technology to continue his research in VLSI design. He works currently as an assistant professor and senior researcher at VNU Key Laboratory for Smart Integrated Systems. His research interests mainly include multimedia processing, reconfigurable computing, and SoC designs.

Trả lời