Thiết kế, ứng dụng bộ vi xử lý 16-bit sử dụng kit Altera FPGA DE2

Design and Implementation of a 16-bit Microprocessor on th Altera FPGA DE2 Kit 

Video quá trình chạy thử nghiệm: https://www.youtube.com/watch?v=G85G65nIE7Y

Trả lời